Čističky vzduchu - dostupné metody čištění vzduchu současnosti: jsou opravdu funkční ? A bezpečné ?

24.03.2013

1. Ozón (někdy nazýván: aktivní kyslík, trojmocný kyslík nebo "přírodní čistička vzduchu")
Je často uváděno, že ozón v určitých koncentracích je schopen zabít mikroorganismy a odstranit některé pachy. Zatímco mnoho výrobců stále prodávají generátory ozonu na trhu jako čističky vzduchu pro domácí použití, přední světové zdravotnické organizace (např. EPA, Health Canada) varují před použití ozónu pro účely čištění vzduchu, protože generátory ozónu mohou být škodlivé pro lidské zdraví, i když produkují pouze malé (údajně "bezpečné") koncentrace ozónu. Bylo prokázáno nade vší pochybnost nezávislým výzkumem, že použití ozónu na bezpečných úrovních je neúčinné pro účely čištění vzduchu.

Zde je shrnutí faktů:

Ozón je dobře známý jako dráždivý a může způsobit astmatické záchvaty. Ozón neodstraňuje částice. Aby bylo možné zabíjet mikroorganismy, musí být úrovně ozónu tak vysoké, že by to bylo také být škodlivé pro lidské zdraví. Naopak, na nízkých úrovních, které by byly neškodné pro člověka, generátory ozónu nemají vliv na čištění vzduchu. Pokud je ozón je opravdu bezpečný a spolehlivý k zabíjení mikroorganismů jako výrobci generátorů ozónu tvrdí, proč se nedoporučuje k použití v kritických nemocničním prostředí pro ochranu před vzduchem přenášeném infekčních mikroorganismů? Pro srovnání, je pravda, že HEPA filtrace je uznávána a doporučována jako nejúčinnější nástroj kontroly vzduchem přenášené (např. WHO, CDC) a používá se v kritických prostředích nemocnic po celém světě. CDC doporučuje HEPA filtraci pro kontrolu TB (což je jeden z nejvíce infekčních mikroorganismů, které lidstvo zná, zabíjející tisíce lidí každý den, více, než virus SARS dosud zabil celkem). Neexistuje žádný nezávislý důkaz, že ozón generovaný čističkami vzduchu zabije všechny mikroorganismy, který procházejí přes čističky vzduchu, ani mikroorganismy, které mohou být zachyceny uvnitř čističek vzduchu
Zde jsou citace, které shrnují problematiku týkající se generátorů ozónu:
EPA (Environmental Protection Agency)

Závěry: Ať už ve své čisté formě nebo ve směsi s jinými chemickými látkami, ozón může být zdraví škodlivý. Při vdechnutí může poškodit plíce. Relativně malé množství ozónu může způsobit bolest na hrudi, kašel, dušnost a dráždění v krku. Může také zhoršit chronické onemocnění dýchacích cest, jako je astma, a také ohrozit schopnost těla v boji proti respiračním infekcím.
Některé studie ukazují, že koncentrace ozónu vyrobené generátory ozónu mohou překročit hygienické normy, i když se následují pokyny výrobce. Na koncentraci ozónu má vliv mnoho faktorů, včetně množství ozonu produkovaného stroji,  velikost vnitřního prostoru, množství materiálu v místnosti, s níž ozón reaguje, venkovní koncentrace ozonu, a výše větrání. Tyto faktory způsobují, že je obtížné kontrolovat koncentrace ozónu za všech okolností.
Dostupné vědecké důkazy ukazují, že v koncentracích, které nepřesahují hygienické normy, ozón je obecně neúčinný v kontrole znečištění vnitřního ovzduší. Koncentrace ozónu by musely výrazně překročit hygienické normy, aby byly účinné při odstranění většiny znečišťujících látek v ovzduší. V procesu reakce s chemickými látkami v interiéru, může ozón produkovat další chemikálie, které samy o sobě mohou být dráždivé nebo žíravé.
Doporučení: veřejnosti je doporučeno používat osvědčené metody kontroly znečištění vnitřního ovzduší. Tyto metody zahrnují odstranění nebo kontrolu znečišťujících zdrojů, zvýšení venkovního větrání, a pomocí osvědčených metod čištění vzduchu."(www.epa.gov/iaq/pubs/ozonegen.html)

Čistička vzduchu IQAir

2. Ionizace
Ionizátor je zařízení, které rozptyluje negativně (a/nebo pozitivně) nabité ionty do vzduchu. Tyto ionty se vážou k částicím ve vzduchu, což jim dává negativní (nebo pozitivní) náboj aby částice mohly přilnout k blízkým povrchům, jako jsou stěny nebo nábytek, nebo se připojit k sobě a usadit se.
Omezení této metody: Částice nejsou ve skutečnosti odstraněny, ale drží se povrchů a způsobují černé stěny a záclony. Vzhledem k tomu, největší plocha povrchu v obývané místnosti je lidská plíce, je také pravděpodobné, že nabité částice mohou uváznout právě v plicích. Samozřejmě to může způsobit vážné krátkodobé a dlouhodobé zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, částice ztratí svůj náboj v průběhu doby, a toto umožňuje, že se dostanou tyto opět do vzduchu. Ionizátory neumí filtrovat plyny nebo pachy a mnoho z nich také produkují škodlivý ozón jako vedlejší produkt.
EPA (Environmental Protection Agency)
"V posledních experimentálních pokusech bylo zjištěno, že ionizátory jsou méně účinné při odstraňování částic prachu, tabákového kouře, pylu nebo plísňových spór, než filtry s vysokou účinností odstraňovanování částic, nebo elektrostatické odlučovače." (http://www.epa.gov/iaq/pubs/ozonegen.html)
Ion generátory obecně nejsou určeny k odstraňování ze vzduchu nabitých částic, které generují. "(http://www.epa.gov/iaq/pubs/residair.html)

3. Elektrostatické / Elektronické čističky vzduchu (odlučovače)
(viz http://engr.psu.edu/iec/abe//control/electrostatic.asp pro užitečné shrnutí této metody na čištění vzduchu)
EPA (Environmental Protection Agency)
"Přestože elektronické čističky vzduchu odstraňují drobné částice, nejsou schopny odstranit plyny nebo pachy. A protože elektronická čistička vzduchu používá vysoké napětí k vytvoření ionizovaného pole, mohou produkovat ozón, buď jako vedlejší produkt nebo záměrně."
Elektronické čističky vzduchu, jako jsou iontové generátory a elektrostatické odlučovače, mají potenciál k emitování potenciálně nebezpečného množství ozónu. Nečistoty z povrchu elektrod v elektronických čističkách vzduchu mohou způsobit zvýšenou koncentraci ozonu. Objevily se také zprávy o elektronických čističkách vzduchu produkujících jemné částice z reakce ozónu vyprodukovaného koronovým výbojem s jinými chemickými látkami v interiéru. "
Nedostatky:

  • musí být servisovány / pravidelně čištěny
  • maximální účinnost ca. 95%, který snižuje od prvního okamžiku použití, někdy až pod hranici 20%.
  • neodstraňují pachy a plynyžádný důkaz, že efektivně kontrolují mikroorganismy
  • není vhodná pro větší vzduchem přenášené částice (např. alergeny)

4. UV lampy
Některé čističky vzduchu nabízejí UV-lampy, jako další fázi čištění vzduchu. Ačkoli u UV záření bylo prokázáno, že ničí mikroorganismy v určité vlnové délce a po určité době expozice a intenzity světla, UV lampy nejsou spolehlivým způsobem pro sterilizaci vzduchu. Také neexistuje žádný vědecký důkaz, který ukazuje, že UV světlo poskytuje výhodu, pokud je použito ve čističce vzduchu s HEPA filtrem.

  • UV lampy vytvářejí zvýšená zdravotní rizika, problém s likvidací a zvýšení nákladů. Pravděpodobným důvodem, proč někteří výrobci zahrnují UV lampy do HEPA čističek vzduchu není jejich touha zvýšit efektivitu systémů, protože nelze zaručit, že bakterie budou skutečně spoehlivě zničeny pomocí UV lampy. UV lampy jsou zahrnuty, protože výrobce může více vydělat na výměnách UV lamp (z bezpečnostních důvodů, se musí UV lampy měnit nejméně v ročních intervalech).
  • UV lampy neodstraní pachy ani plyny.
  • Mnoho zdravotnických organizací varují všechny oblasti zdravotní péče nepoužívat je pro dezinfekční účely kvůli jejich nespolehlivosti a kvůli falešnému pocitu bezpečí, které UV lampy vytvářejí.

CDC (Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí): "Použití UV lamp a HEPA filtrace v jedné čističce vzduchu nemá žádný přínos ohledně kontroly - likvidace infekce ve srovnání s užitím HEPA filtru samostatně." (http:/www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00035909.htm)
Ultrafialové (UV) lampy se nedoporučují v BSC (biologické bezpečnosti), ani nejsou potřeba. "(http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/bmbl5_appendixa.pdf)
EPA (US Environmental Protection Agency)
"Typické UVGI čističky používané v domácnostech mají omezenou účinnost v ničení bakterií a plísní. Účinné zničení některých virů a většinu plísní a bakteriálních spór obvykle vyžaduje mnohem vyšší UV expozice než běžné domácí jednotky nabízejí, tedy UVGI se nezdá být efektivní jako jediný prvek pro ničení znečišťujících látek."
"Nebyla objevena žádná studie nebo výzkem, že UV dezinfekce je efektivní ve snižování roztočů a alergenitu plísní, nebo že má potenciál odstranit plynné znečišťující látky."
"Navzdory schopnosti UVGI deaktivovat některé povrchově vzrostlé mikroorganismy, efetivita účinnosti systémů UVGI ohledně snížení zdravotních symptomů u citlivých skupin populace, jako jsou děti, astmatických a alergických jedinců, a starší nejsou k dispozici. Některé čističky vzduchu mohou vyvolat nové, potenciálně toxické látky nebo mohou přetvářet staré."

(http://www.epa.gov/iaq/pubs/residair.html)
Národní institut zdraví, Bethesda, Maryland, USA (služby prevence a kontroly infekcí)
"Soudíme, že i když je UVGI microbiocidní, není připraven k použití jako primární zásah k usmrcení nebo deaktivování infekčních mikroorganismů."

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20569852)
OSEH (Bezpečnost a zdraví a životního prostředí oddělení) Michigan University:
"University of Michigan oddělení Bezpečnost a zdraví a životního prostředí oddělení (OSEH) nepodporuje použití UVGI (v odkazech také UVC) ..... UVGI propůjčuje jen málo sterility produktu a osobní bezpečnosti v rámci výzkumných studií, a způsobil četné nebezpečné UV expozice zaměstnanců při vytváření nebezpečného odpadu rtuti v žárovkách .... UV žárovky obvykle začnou degradovat a selhávat 6 měsíců po instalaci. Bez měření UV výstupu není žádný náznak, že žárovka selhává. "(http://www.oesh.umich.edu/pdf/Uvbulb.pdf)

Čistička vzduchu IQAir

5. Fotokatalytická oxidace (PCO)
Tato nová technologie filtrace plynů je stále ještě v plenkách. Žádnému výrobci rezidenčních čističek vzduchu (bez ohledu na jejich tvrzení) se dosud nepodařilo vyvinout systém, který používá tuto metodu, k  účinnému odstranění plynných znečišťujících látek ve srovnání s granulovaným aktivním uhlím (GAC). Aby metoda byla efektivní, čističky vzduchu PCO by byly velmi drahé, a přesto ne tak efektivní, jak GAC při odstraňování plynných znečišťujících látek. 
V publikaci srovnávající efektivitu nákladů filtrace aktivního uhlí s PCO  odstranění těkavých organických sloučenin EPA píše:
EPA (Agentura ochrany životního prostředí)
"PCO čističky vzduchu používají UV lampy spolu s látkou, tzv. katalyzátorem, který reaguje se světlem. Jsou určeny k ničení plynných znečišťujících látek jejich převedením na neškodné produkty, ale nejsou určeny k odstranění znečišťujících částic." (http://www.epa.gov/iaq/pubs/airclean.html)
"K dosažení účinné přeměny, musí být rychlost reakce na PCO čističce vzduchu odpovídat rychlosti generování znečišťujících látek a rychlosti infiltrace minus rychlost exfiltrace (pohyb vzduchu z čištěného prostoru ven) ... Někteří výrobci tvrdí, PCO čističkami vzduchu lze odstranit tabákový kouř, mikroorganismy, a další znečišťující částice ve vnitřních prostorách, i když přístroj není určen k odstraňování částic."
"Užitečnost PCO čističek vzduchu v domácnostech je omezena, protože katalyzátory dostupné v současné době jsou neúčinné v ničení plynných znečišťujících ve vnitřním prostorách. Ostatní aplikace a technické otázky nejsou zcela vyřešeny, včetně poměrně velké spotřeby energie PCO čističky vzduchu; složitost PCO procesu, který v sobě spojuje funkci UV světla a katalyzátoru; a nutnost odstranění vícenásobných sloučenin z kontaminovaného proudu vzduchu. Některé PCO čističky vzduchu selhávají v likvidaci znečišťujících látek úplně a místo toho produkují nové vnitřní znečišťující látky, které mohou způsobit podráždění očí, krku, a nosu."
"Jedna studie uvádí, že PCO přístroje instalované v přenosných čističkách vzduchu nevykonávaly likvidaci některých z testovacích těkavých organických sloučenin přítomných při nízkých koncentracích které se normálně vyskytují ve vnitřním ovzduší ... Zpráva uvedla, že PCO studované přístroje nemusí fungovat jak bylo inzerováno."
"Odhadované náklady na PCO technologie jsou výrazně vyšší než na technologie aktivního uhlí." ... PCO u některých těkavých organických sloučenin může vytvářet vedlejší produkty, které jsou znečišťující ... zejména v přítomnosti vícenásobných reaktivních sloučenin běžně se vyskytujících v obytných prostorách. "
"Pokud konstrukční parametry systému PCO neodpovídají znečišťujícím látkám určeným pro rozložení, může PCO čistička vzduchu vytvářet, jako výsledek procesu oxidace některých těkavých organických sloučenin ve vnitřních prostorách vedlejší produkty, které jsou látkami znečišťující ovzduší."

(http://www.epa.gov/iaq/pubs/residair.html)
"Analýza ukazuje, že .... PCO jednotka bude mít náklady na instalaci více než 10 krát větší, a roční náklady téměř 7 krát větší, než GAC jednotka. Ukazuje také, že PCO náklady nemohou být významně sníženy pouhým vylepšením v konfiguraci PCO systému a snížením nákladů na komponenty."

(http://www.epa.gov/nrmrl/appcd/mmd/cost.html)
6. (True) HEPA filtrace
High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtry, dříve zvané vysoce-účinné pojistky částic, byla původně vyvinuta během druhé světové války, aby se zabránilo propouštění radioaktivních částic z výstupů zařízení jaderných reaktorů. Vzhledem k jejich mimořádně vysoké filtrační účinností, HEPA filtry se od té doby staly zásadní technologií v průmyslových, lékařských a vojenských vnitřních prostorách.
Filtrační média skutečného HEPA filtru jsou vyrobena ze submicronických skelných vláken v tloušťce a textuře podobné savému papíru. HEPA filtr je tradičně definována s minimální účinností odstraňování všech částic 99,97% 0,3 mikrometrů a větší. Podle slov Americké plicní asociace, se považuje za "opravdový" HEPA filtr ten, který nepropustí více než 3 částice z 10 000 částic.
Je důležité si uvědomit, že pouhé použití efektivní filtr HEPA s účinností 99,97% v čističce vzduchu automaticky nezaručuje, že skutečná účinnost čističky vzduchu je také 99,97%. Ve skutečnosti pro většinu takzvaných HEPA čističek vzduchu tomu tak není. Špatně skládaných filtry, netěsnost kolem okrajů filtračního materiálu nebo mezi filtračními vložkami a krytem často vyústí ve skutečnou efektivitu mezi 50 až 95%.
Takže místo toho, aby čističkou pronikly pouze 3 částice z 10 0000, tyto systémy umožňují proniknout mezi 500 a 5 000 částicemi, které mají jsou obsaženy ve "vyčištěném" proudu vzduchu.
CDC (Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) proto doporučuje:"Výrobci pokojových čističek vzduchu by měli poskytnout dokumentaci k účinnosti HEPA filtru ..." (CDC doporučení a zprávy, roč. 43, č. RR-13, str. 81)
Tato dokumentace musí vycházet v podobě nezávislého zkušebního protokolu, jako je zvyšování efektivity klasifikaci v souladu s mezinárodně uznávaných zkušební normy HEPA filtrů (např. evropská norma EN1822), který testuje HEPA filtry v krytech čističek vzduchu, nebo osvědčení, které ukazuje, že kompletní čistička vzduchu byla testována a certifikována individuálně a skutečně dosáhl 99,97% účinnosti pro částice větší nebo rovna 0,3 mikrometru.
7. Syntetický HEPA, non-true HEPA filtrace
Ve snaze profitovat na image vysoce výkonné skutečných HEPA filtrů, někteří výrobci čističek vzduchu zavedla takzvaných "HEPA typy" filtry. Tyto filtry jsou méně nákladné, ale také o hodně méně efektivní, než původní HEPA filtry. Použití slova "HEPA" ve spojení s méně účinnými čističkami vzduchu je navrženo klamavě tak, aby potenciální kupující uvěřili, že systém může poskytnout stejnou účinnost filtrace jako skutečný filtr HEPA. Takové praktiky jsou zavádějící (v nejlepším případě), a mohou být dokonce škodlivé, pokud jde o zdravotní problémy alergiků, nebo v případě, že systém má být použit pro kontrolu vzdušné infekce.
Aby se (dočasně) zamaskoval nedostatek filtrační účinnosti syntetických filtračních médií, jsou takové filtry často elektrostaticky nabity nebo se používají v kombinaci s ionizací. I když toto může vést k počáteční vysoké účinnosti odstraňování částic, efekt však rychle slábne. Po několika týdnech může účinnost klesnout o více než 50%.
Důležité:
Zveřejnění tvrzení účinnosti čištění vzduchu, které prakticky nelze dosáhnout na úrovni systému, nebo je známo, že je nepravdivé, může představovat "klamavou reklamu" a může vést k právním úkonům proti osobě nebo organizaci, která toto publikuje, nebo uchovává takováto falešná tvrzení.

Zdroj: INCEN AG, ŠvýcarskoPoslat na email
* povinné položky
Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít