Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Geton s.r.o. se sídlem Borského 989/1, Praha 5, 152 00; identifikační číslo: 27075702, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94435 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně; odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. Cena zboží

2.1. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, následně s DPH; na cenu dodávky a montáže se vztahuje standardní sazba DPH 20%; na cenu dodávky a montáže pro bytové prostory se vztahuje sazba DPH 14% . Cenu je možné stanovit podle individuálně sjednaných podmínek (jedná se o množstevní slevy a podobně).

3. Platební podmínky

Způsoby platby:

  • hotově
  • převodem z účtu (na účet zálohové faktury)
  • platba na dobírku

4. Vlastnictví zboží

Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem firmy Geton s.r.o. se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Doručení zboží a způsob doručení zajišťuje prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Reklamace

6.1 Kupující může oprávněnou reklamaci podat těmito způsoby:

  • na emailovou adresu prodávajícího
  • poštou na adresu provozovny prodávajícího
  • osobním doručením na adresu provozovny prodávajícího

6.2 Kupující je povinen uvést:

  • číslo dodávky ( dle prodejního dokladu, dodacího listu nebo faktury)
  • výstižný popis závad a jejich projevů

6.3. Po převzetí zboží lze uplatňovat jen skryté záruční vady zjištěné provozem zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruka na dodané a montované zařízení firmou Geton je poskytována v délce 36 měsíců, nestanoví-li se v rámci obchodní dohody jinak. Záruka se vztahuje na zařízení servisováno, kontrolováno a čištěno firmou Geton.
Materiálová záruka na dodané zařízení bez montáže je poskytována v délce 24 měsíců od data převzetí kupujícím. Tato záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení při neodborné montáži, za vady, které byly způsobeny absencí pravidelných servisních prohlídek, kontrol, čištění minimálně dvakrát do roka s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám provozu.

7.2. Záruka se navztahuje na vady způsobené kupujícím úmyslně, nebo z nedbalosti; dále na vady způsobené zanedbáním údržby nebo používáním zařízení v podmínkách, které neodpovídají předpisům stanoveným výrobcem.

7.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží, nebo přepravou.

7.4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, zásahem nebo používáním zařízení v rozporu s předpisy výrobce.

7.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené účinky nadměrného tepla, nebo chladu.

7.6. Kupující je povinen provádět na vlastní náklady údržbu, čištění podle pokynů výrobce, nebo prodávajícího.

Poptávkový formulář
%product_name%
Nezávazně poptávám tento produkt včetně služby zdarma - zpracování technického řešení a cenové nabídky včetně montáže.
Množství je povinný údaj.

Jméno a příjmení / název je povinný údaj.

E-mail je povinný údaj.

Telefon je povinný údaj.

Místo dodání je povinný údaj.


* povinné položky
Zavřít